ท่อพีอี
TGG HDPE installation
ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี

ผลิตจากวัตถุดิบพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) TGG ใช้เกรด100% ไม่ผสม HDPE รีไซเคิล ต่างกับบางแบรนด์ที่ราคาถูกกว่า แต่คุณภาพและอายุการใช้งานจะไม่ได้มาตรฐานในระยะยาว ท่อHDPEเหมาะสำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟ สายเคเบิ้ล สายสื่อสาร ใยแก้วนำแสง เพื่อเป้นฉนวนหุ้มป้องกันสายเคเบิ้ล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบงานเดินท่อร้อยสายเคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable System) ทั้งระบบธรรมดาและระบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 

HDPE HDD installation
 • ใช้ในงานท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ กลาง สูง
 • ใช้ในงานท่อร้อยสายโทรศัพท์ เดินท่อใต้ดินทั้งแบบปกติ และระบบดันท่อ HDD
 • ใช้ในงานท่อร้อยสายเคเบิ้ล และสาย Fiber Optic ใต้ดิน

ท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี

ท่อเอชดีพีอี (HDPE pipe) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ท่อพีอี เป็นชนิดความหนาแน่นสูง มีขนาดตั้งแต่ 20-200 มม. ยาวท่อนละ 6, 12 เมตร หรือเป็นม้วน ยาวม้วนละ 50, 100 เมตร (ท่อขนาด 20-180 มม. สามารถผลิตเป็นม้วนได้)

ท่อร้อยสายไฟตรา TGG เป็นท่อสีดำ คาดแถบสีส้มภายนอก มีคุณสมบัติดังนี้
 • ทนแรงกด แรงดึง แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกร้าว ไม่หักง่าย ในกรณีที่เกิดการกดทับ ฝังกลบ หรือมีการทุดตัวของพื้นดิน และไม่เสียหายง่ายในการขนส่ง
 • ผิวภายนอก ภายใน มีความลื่น เรียบมัน เหมาะสำหรับการใช้งานร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายสื่อสาร โดยไม่ทำให้สายเสียหาย
 • ทนต่อสารเคมี ทนกรด ทนด่างได้ดี ไม่เกิดสนิม ไม่ผุกร่อน ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าบำรุงรักษา
 • อายุการใช้งานยาวนาน มากกว่า 30 ปี
ผลิตภัณฑ์ท่อ และอุปกรณ์ เอชดีพีอี ของบริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
 • ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.982-2556 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ./TIS)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจาก UKAS และ NAC
 • ผ่านการรับรองจากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต และได้รับอนุญาตให้นำไปใช้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ท่อ HDPE เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพท่อพีอี
 • ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตท่อพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง จากสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
 • ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตท่อพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 • สถาบันนวัตกรรมทีโอที
 • ผลทดสอบของห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพภายในของโรงงาน TGG ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงค์ในการขอผลทดสอบสำหรับโครงการเฉพาะได้ โดยมีการทดสอบ 4 กลุ่มหลัก
  • การทดสอบแรงดึง Tensile Test
  • การทดสอบการกดทับ Ring Stiffness
  • การทดสอบอัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว Melt Flow Index : MFI
  • การทดสอบเสถียรภาพทางความร้อน Thermal Stability : OIT
Download Catalog

 3,264 total views,  1 views today